Gecertificeerde en onafhankelijke taxatie gezocht?

De meeste geldverstrekkers eisen dat de taxateur gevestigd is in het gebied waarin hij taxeerten vermeld staat in het taxateursregister SCVM of VastgoedCert. Met andere woorden: de woning moet getaxeerd worden door een erkend taxateur, ook wel gecertificeerd taxateur of register taxateur genoemd.

Hieronder kunt u meer lezen over de taxateursregisters.

SCVM

Stichting Certificering VBO Makelaars

In plaats van de voormalige beëdiging is deze persoonscertificering in het leven geroepen. Enerzijds is dit gedaan om te fungeren als keurmerk richting de consument, anderzijds biedt de certificering de geldverstrekker zekerheid dat de makelaar/taxateur gekwalificeerd is om te taxeren.

De gecertificeerde VBO-makelaars / -taxateurs, staan ingeschreven in het register van de Stichting Certificering VBO Makelaars (SCVM) en voldoen aan de kwaliteitseisen van (hypothecair) financiers, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Bovendien zijn gecertificeerde SCVM-makelaars / -taxateurs erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie) en de 'Vereniging Eigen Huis'.

Gecertificeerde makelaars/ taxateurs voldoen aan zware kwaliteitseisen die zijn geformuleerd in de ISO-norm ISO 17024. De certificeringseisen worden opgesteld door een certificerende instelling. In het geval van de SCVM is dat Det Norske Veritas (DNV), gevestigd te Rotterdam. Op het certificeringsproces wordt toezicht gehouden door een waarborgcommissie waarin vertegenwoordigers zitten uit de makelaarsbranche, de afnemers van makelaarsdiensten en externe deskundigen.

Persoonscertificering volgens de wereldwijd erkende ISO 17024 norm is een objectief kwaliteitssysteem gebleken dat in principe voor iedere makelaar / taxateur toegankelijk is. Dat dit systeem van toetsing en (her)certificering goed functioneert, blijkt uit het feit dat de Raad voor Accreditatie in 2005 de hoogst haalbare erkenning uitreikte: accreditatie van het DNV-certificatieschema voor makelaars / taxateurs.

De certificaten worden afgegeven door de certificerende instelling Det Norske Veritas (DNV) op basis van het eerder genoemde reglement. Dit betekent dat de betrokken persoon niet alleen werkzaam moet zijn als makelaar en/of taxateur, maar ook moet kunnen aantonen over de benodigde vakbekwaamheid te beschikken. Men moet met andere woorden aantoonbaar voldoen aan de actuele eisen met betrekking tot kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding, zoals vastgelegd in het beroepscompetentieprofiel voor makelaar en/of taxateur onroerende zaken. Hiervoor dienen toetsen te worden afgelegd.

Het certificaat en de inschrijving in het SCVM-register is geldig voor een periode van 5 jaar. Verlenging van de geldigheidstermijn kan plaatsvinden als men met goed gevolg deelneemt aan het traject van permanente educatie.

Met ingang van 2002 is de nieuwe opleiding tot gecertificeerd makelaar / taxateur van start gaan. Gelijktijdig zijn eveneens de nieuwe examens tot gecertificeerd makelaar/taxateur afgenomen. Deze examens met de daar onderliggende certificatieschema's zijn door de waarborgcommissie van de SCVM goedgekeurd.

Links:
www.scvm.nl
www.vbo.nl
www.dnv.nl

VastgoedCert

Vastgoed Certificering

Op 28 oktober 2003 hebben de besturen van CRMT en NRVT besloten hun registers in 2004 onder te brengen in een nieuw op te richten stichting. De Stichting VastgoedCert is een branchebreed platform voor de registratie en certificatie van makelaars en taxateurs in onroerende zaken met meer dan 5500 ingeschrevenen, verdeeld over de volgende kamers: Wonen/MKB (WM), Bedrijfsmatig Vastgoed (BV), Landelijk Vastgoed (LV) en WOZ.

Het doel van de Stichting VastgoedCert is het (doen) certificeren en registreren van de (technische) vakbekwaamheid van makelaars en taxateurs o.z.. Ethische- en gedragsnormen behoren nadrukkelijk niet tot de competentie van de stichting van de verschillende brancheorganisaties.

Alle geregistreerden voldoen aan hoge opleidingseisen. Als men niet aan bepaalde opleidingseisen voldoet kan men niet toetreden tot één van de kamers van de Stichting VastgoedCert. Voor de kamers geldt dat men in het bezit moet zijn van een theoriediploma en praktijkdiploma. Per kamer gelden verschillende certificatievoorwaarden.

Als men eenmaal is gecertificeerd bij de Stichting VastgoedCert mag men zich register taxateur noemen. Maar men zal zich moeten blijven bijscholen. Iedere kamer kent zijn eigen hercertificatie-eisen. Gecertificeerden bij de Stichting VastgoedCert hebben dus, door middel van onafhankelijke toetsing, aangetoond dat zij over de benodigde technische vakbekwaamheid beschikken.

Links:
www.vastgoedcert.nl

NWWI

Nederlands Woning Waarde Instituut

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, afgekort NWWI is een onafhankelijk, landelijk taxatie-instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs. Financiers, hypotheekintermediairs en consumenten krijgen via bij NWWI aangesloten taxateurs transparante informatie over de waarde van woningen.

NWWI staat alleen open voor taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Alle aangesloten taxateurs werken volgens dezelfde, controleerbare taxatiemethode. Als keurmerk garandeert NWWI objectieve en betrouwbare woningtaxaties.

Het NWWI is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het keurmerk staat voor deskundigheid, transparantie en kwaliteit. De oprichting is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en vastgoeddeskundigen (NVM) en Vereniging VBO Makelaar (VBO).

Het NWWI ziet erop toe dat elke taxatie volgens heldere richtlijnen tot stand komt. Door taxateurs betrouwbare taxatieproducten te bieden, schept het instituut de voorwaarden voor kwalitatief goede en objectieve taxaties. Taxaties die duidelijke, op de situatie toegespitste informatie leveren. Zo ontstaan maatproducten.

Links:
www.nwwi.nl